ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KC : บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 270 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2373-7788 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2555
เบอร์โทรสาร 0-2373-4966 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.kcproperty.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   119.11 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.62
  P/BV(เท่า)   2.01 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   2,835.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 05 ต.ค. 2537
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 1,100,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 875,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0446A10Z05
    ต่างด้าว TH0446A10Z13
    NVDR TH0446010R13
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
    (บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด)
  2. นาย เชิดสกุล อ้นมงคล
    (บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 875,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 875,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 875,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 875,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการ
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการ
น.ส.เพียงใจ แซ่โง้ว กรรมการ
นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการ
นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ กรรมการ
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการอิสระ
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส กรรมการอิสระ
น.ส.วิไลพร พันธ์ศรีมังกร กรรมการอิสระ
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบ
น.ส.วิไลพร พันธ์ศรีมังกร กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share