ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2470-1144 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.kasikornbank.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   12.13 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.71
  P/BV(เท่า)   2.18 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   560,022.89

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ
ธนาคาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 11 ก.พ. 2519
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 30,486,146,970.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 23,932,601,930.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 48.98000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0016010009
    ต่างด้าว TH0016010017
    NVDR TH0016010R14
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  2. นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  3. นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 2,393,260,193 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 2,393,260,193 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 2,393,260,193 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 2,393,260,193 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ
นายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รองประธานกรรมการ
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการ
นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการ
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
นายรพี สุจริตกุล กรรมการ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการอิสระ
นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการอิสระ
น.ต.นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการตรวจสอบ
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share