ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2550
เบอร์โทรสาร 0-2693-1399 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.Interlink.co.th งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 3/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   22.28 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.30
  P/BV(เท่า)   3.41 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   4,777.20

ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 20 ส.ค. 2547
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 289,983,558.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 261,049,242.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00000 %
(ณ วันที่ 30/01/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0781010002
    ต่างด้าว TH0781010010
    NVDR TH0781010R13
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 2. นาย พจน์ อัศวสันติชัย
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 3. นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
 4. นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
  (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 261,049,242 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 261,049,242 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 ก.พ. 2558 261,049,242 หุ้น
  ณ วันที่ 31 ม.ค. 2558 261,049,242 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 02 ก.พ. 2558 -
  ณ วันที่ 31 ม.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ
นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ
น.ส.ขวัญตา มีสมพร กรรมการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ
พลเอกภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกภานุมาต สีวะรา กรรมการตรวจสอบ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share