ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2265-6700, 0-2271-2888 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2265-6799, 0-2279-4888 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.forth.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   15.77 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   5.41
  P/BV(เท่า)   3.05 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   5,328.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 08 ก.ย. 2549
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 480,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 480,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0920010Z09
    ต่างด้าว TH0920010Z17
    NVDR TH0920010R17
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย ณรงค์ พันตาวงษ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว วราพร ประภาศิริกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 960,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 960,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 960,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ กรรมการ
นายแกลิก อมตานนท์ กรรมการ
นางมาทินี วันดีภิรมย์ กรรมการ
น.ส.ชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา กรรมการ
นายสนิท วรปัญญา กรรมการอิสระ
นายสุธรรม มลิลา กรรมการอิสระ
น.ส.นงราม เลาหอารีดิลก กรรมการอิสระ
นายสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสนิท วรปัญญา กรรมการตรวจสอบ
น.ส.นงราม เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share