ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EVER : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 223/96 อาคาร คันทรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2361-6156-60 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2720-7598-9 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.everland.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   2.54 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   6,312.78

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 23 ก.พ. 2537
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 3,238,416,588.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,237,322,605.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0391010004
    ต่างด้าว TH0391010012
    NVDR TH0391010R11
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย เทอดทอง เทพมังกร
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 2. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 3. นาย บรรจง พิชญประสาธน์
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 4. นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 3,237,322,605 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 3,237,322,605 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 3,237,322,605 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 3,237,322,605 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ
นายสวิจักร์ โลจายะ กรรมการผู้จัดการ
นายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ กรรมการ
น.ส.สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการ
นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ กรรมการ
นายพิรัส ประดิษวนิชย์ กรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ กรรมการอิสระ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์ กรรมการอิสระ
นางสุภัทรา เชื้อรอต กรรมการอิสระ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุภัทรา เชื้อรอต กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share