ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EPCO : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2551-0541-4 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2554
เบอร์โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ http://www.epco.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 03 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   23.08 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   4.32
  P/BV(เท่า)   3.70 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   5,116.18

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 26 เม.ย. 2536
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 737,777,651.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 736,140,807.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 03/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0344B10Z07
    ต่างด้าว TH0344B10Z15
    NVDR TH0344010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
    (สำนักงาน ปีติเสวี)
  2. นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
    (สำนักงาน ปีติเสวี)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 736,140,807 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 736,140,807 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 05 มี.ค. 2558 736,140,807 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 736,140,807 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 05 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของประเทศ

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร
นายวีระ เหล่าวิทวัส กรรมการผู้จัดการ
นายแดน ชินสุภัคกุล กรรมการ
นางสุมาลี อ่องจริต กรรมการ
น.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ
พลเอกอดิศร สุวรรณตรา กรรมการอิสระ
นายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกอดิศร สุวรรณตรา กรรมการตรวจสอบ
นายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share