ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2554-9238-42 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2554-9243 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ http://www.energyabsolute.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   63.77 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.07
  P/BV(เท่า)   17.41 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   102,575.00

ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 30 ม.ค. 2556
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 373,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 373,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH3545010003
    ต่างด้าว TH3545010011
    NVDR TH3545010R19
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
    (บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด)
  2. นาย มานิตย์ วรกิจจาภรณ์
    (บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 3,730,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 3,730,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 3,730,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 3,730,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร
นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ
นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการ
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ
นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการอิสระ
ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ
นายบรรณรัตน์ พิชญากร กรรมการอิสระ
พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการตรวจสอบ
ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ
นายบรรณรัตน์ พิชญากร กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share