ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CRANE : บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวัฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2715-0000
เบอร์โทรสาร 0-2316-6574 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.chukai.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   13.66 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.17
  P/BV(เท่า)   2.28 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   3,227.94

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 13 ก.พ. 2551
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 626,784,419.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 626,783,520.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0970010003
    ต่างด้าว TH0970010011
    NVDR TH0970010R12
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย เทอดทอง เทพมังกร
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 2. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 3. นาย บรรจง พิชญประสาธน์
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
 4. นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล
  (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 626,783,520 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 626,783,520 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 626,783,520 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 626,783,520 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายพิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ
นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ
นายเจษฎา พรหมจาต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส.วนิดา ดาราฉาย กรรมการ
นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
น.ส.จิราภรณ์ แพรรังสี กรรมการ
น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ
นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ
นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ
นายพิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ
นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share