ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารสีบุญเรือง 1, 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-9000
เบอร์โทรสาร 0-2238-1767 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ http://www.cpall.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   37.16 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.90
  P/BV(เท่า)   12.26 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   377,290.26

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 14 ต.ค. 2546
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 8,986,296,048.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,983,101,348.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0737010Y08
    ต่างด้าว TH0737010Y16
    NVDR TH0737010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  2. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  3. นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 8,983,101,348 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 8,983,101,348 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 8,983,101,348 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 8,983,101,348 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
นายโกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ
นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
นายโกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบ
นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share