ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 2674/1 ซอยไดร์ฟอิน 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้าว, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2731-0080-1, 0-2731-1815 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2731-2574, 0-2731-1125 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ http://www.betterworldgreen.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   29.55 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.60
  P/BV(เท่า)   3.57 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   5,997.92

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
บริการเฉพาะกิจ
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 14 พ.ย. 2550
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 800,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 799,722,473.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0954010003
    ต่างด้าว TH0954010011
    NVDR TH0954010R16
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
    (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
  2. นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
    (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 799,722,473 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 799,722,473 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 799,722,473 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 799,722,473 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายวิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร
นายธรรมนูญ อานันโทไทย รองประธานกรรมการ
นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ
นายวรดิศ ธนภัทร กรรมการ
นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ
นางทัศนีย์ ทองดี กรรมการ
นายธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระ
นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share