ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8511-5 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2273-8516 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ http://www.btsgroup.co.th งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 3/2558
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   39.96 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   6.61
  P/BV(เท่า)   1.93 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   107,869.21

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 01 มี.ค. 2534
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 4.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 63,652,544,720.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,677,000,644.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 30/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0221A10Z06
    ต่างด้าว TH0221A10Z14
    NVDR TH0221010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/3
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย ณรงค์ พันตาวงษ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 11,919,250,161 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 11,919,250,161 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 09 ก.ย. 2557 95,839,900 หุ้น
จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 95,839,900 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 11,823,410,261 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 11,823,410,261 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร
นายพอล ทง กรรมการ
นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการ
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ
นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ
นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
นายชิ เคือง คง กรรมการ
พลโทพิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระ
นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการอิสระ
นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ
นายยิง ชิว เฮนรี่ ชอง กรรมการอิสระ
พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ
นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share