ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTC : บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 8/1 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนาตราด) กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 0-3882-8421-2 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-3882-8420 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.btc.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   16.18 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   851.67

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.ค. 2546
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 1,106,875,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 660,211,226.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 30/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0709010001
    ต่างด้าว TH0709010019
    NVDR TH0709010R14
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  2. นาย เมธี รัตนศรีเมธา
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
  3. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
    (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 660,211,226 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 660,211,226 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 660,211,226 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 660,211,226 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นางบงกช รัศมีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ
นางบงกช รัศมีไพศาล กรรมการ
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ
นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ
นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการ
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี กรรมการตรวจสอบ
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share