ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BMCL : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2354-2000
เบอร์โทรสาร 0-2354-2040 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.bangkokmetro.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   4.69 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   38,540.00

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 21 ก.ย. 2549
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 20,500,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20,500,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0897010003
    ต่างด้าว TH0897010011
    NVDR TH0897010R17
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย ณรงค์ พันตาวงษ์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 20,500,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 20,500,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 20,500,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 20,500,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมายและตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการสำรองเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในรอบ 6 เดือนแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ รองประธานกรรมการ
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการ
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ กรรมการ
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล กรรมการ
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระ
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
พลโทสุรัตน์ สัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ
นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการอิสระ
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ
พลโทสุรัตน์ สัมฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share