ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18, 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2261-2518-22, 0-2261-2285-7 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2555
เบอร์โทรสาร 0-2261-2548-9 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.apthai.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   9.14 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   3.66
  P/BV(เท่า)   1.51 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   23,908.84

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 30 ก.ย. 2535
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 3,145,912,151.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,145,899,495.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0308010Y08
    ต่างด้าว TH0308010Y16
    NVDR TH0308010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาง สายฝน อินทร์แก้ว
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย วิชาติ โลเกศกระวี
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 3,145,899,495 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 3,145,899,495 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 3,145,899,495 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 3,145,899,495 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานคณะกรรมการ
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ
นายชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการ
น.ส.กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการ
นายชอ สิงหเสนี กรรมการอิสระ
นายชัชวาล พรรณลาภ กรรมการอิสระ
นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
นายโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share