ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2535-1111 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2557
เบอร์โทรสาร 0-2531-5559, 0-2535-4061 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th งบการเงินล่าสุด งบไตรมาส 1/2558
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   32.36 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   1.21
  P/BV(เท่า)   3.97 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   399,999.60

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 11 มี.ค. 2547
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 14,285,700,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 14,285,700,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 31/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0765010002
    ต่างด้าว TH0765010010
    NVDR TH0765010R16
วันปิดรอบบัญชี 30/9
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน
    (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,428,570,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,428,570,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 1,428,570,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 1,428,570,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 01 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ กรรมการ
พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง กรรมการ
นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ
นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ
นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการ
นายวรเดช หาญประเสริฐ กรรมการ
นายนันทศักดิ์ พูลสุข กรรมการอิสระ
น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการอิสระ
นายธวัชชัย อรัญญิก กรรมการอิสระ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ
พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการอิสระ
พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการอิสระ
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการอิสระ
นายนันทศักดิ์ พูลสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการตรวจสอบ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share