ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2612-3233 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2556
เบอร์โทรสาร 0-2612-3255 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557
เว็บไซต์ http://www.amanah.co.th งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2558)
  P/E (เท่า)   N.A. อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   -
  P/BV(เท่า)   1.01 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   1,035.50

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 25 ธ.ค. 2544
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 950,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 950,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 17/04/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0665A10Y00
    ต่างด้าว TH0665A10Y18
    NVDR TH0665010R18
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  2. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  3. นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน
    (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 950,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 950,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 950,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 950,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 20 เม.ย. 2558 -
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
พลตรีณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ
นายฐาพล ภณเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ รองประธานกรรมการ
นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการผู้จัดการ
นายฐาพล ภณเศรษฐ์ กรรมการ
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ
นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ กรรมการ
นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ
นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ
นางอัจฉรา อาภรณ์เอี่ยม กรรมการอิสระ
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการตรวจสอบ
นางอัจฉรา อาภรณ์เอี่ยม กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share