ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AKR : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28, 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-8777 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2550
เบอร์โทรสาร 02-719-8760-2 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.ekarat-transformer.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   30.80 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.92
  P/BV(เท่า)   2.43 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   3,223.89

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 07 ส.ค. 2549
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.80 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 1,074,631,523.20 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,074,631,523.20 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0914010Z02
    ต่างด้าว TH0914010Z10
    NVDR TH0914010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  2. นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
  3. นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
    (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,343,289,404 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,343,289,404 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 1,343,289,404 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 1,343,289,404 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายวิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ
นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ
นายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการ
น.ส.อุรวีณ์ กนกพฤกษ์ กรรมการ
นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ
นางดารณี กันตามระ กรรมการ
นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ
นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ
นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการตรวจสอบ
นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share