ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-0880 รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2555
เบอร์โทรสาร 0-3535-0881 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2556
เว็บไซต์ www.aapico.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   12.48 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   2.11
  P/BV(เท่า)   0.83 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   4,580.69

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ยานยนต์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 17 ต.ค. 2545
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 322,649,160.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 30/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0688A10Z02
    ต่างด้าว TH0688A10Z10
    NVDR TH0688010R10
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
 1. นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 2. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 3. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
 4. นางสาว วธู ขยันการนาวี
  (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 322,583,844 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 322,583,844 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 322,583,844 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 322,583,844 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ
นายซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการบริหาร
นางลี งอ เตียว กรรมการ
นายโยชิกิ คิชิโมโตะ กรรมการ
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ กรรมการ
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการอิสระ
นายเคนเนต อึ้ง ชิเย กรรมการอิสระ
นายจอห์น ปาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
นายเคนเนต อึ้ง ชิเย กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share