ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
ABICO : บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ชื่อบริษัท บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 401/1หมู่ที่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2992-5858-70
เบอร์โทรสาร 0-2992-5782, 0-2992-5878 แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557 (02/02/2558) (ระหว่างกาล)
เว็บไซต์ www.abicogroup.com งบการเงินล่าสุด งบปี/2557
สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)
  P/E (เท่า)   32.89 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   0.32
  P/BV(เท่า)   6.77 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   3,619.00

ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 27 เม.ย. 2533
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
  ทุนจดทะเบียน 235,000,000.00 บาท
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 235,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
  ทุนจดทะเบียน -
  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
(ณ วันที่ 27/03/2558)
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
    ในประเทศ TH0186010Z07
    ต่างด้าว TH0186010Z15
    NVDR TH0186010R15
วันปิดรอบบัญชี 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี
 
  1. นาย เสถียร วงศ์สนันท์
    (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
  2. นาย วิชัย รุจิตานนท์
    (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
  3. นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
    (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 235,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 235,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 235,000,000 หุ้น
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 235,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558 -
  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558 -

นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท
นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ
นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ
นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
นายมติ ตั้งพานิช กรรมการอิสระ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระ
นายเตชะ บุณยะชัย กรรมการอิสระ
นายมติ ตั้งพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการตรวจสอบ
นายเตชะ บุณยะชัย กรรมการตรวจสอบ

 

  หมายเหตุ  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share