ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 62 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  20 พ.ค. 2556 17:52   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 รายละเอียด
  20 พ.ค. 2556 13:06   แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (F-53-5) รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:44   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2556 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:29   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
  10 พ.ค. 2556 17:12   หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
  08 พ.ค. 2556 08:21   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียด
  22 เม.ย. 2556 19:12   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายละเอียด
  21 มี.ค. 2556 19:30   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  21 มี.ค. 2556 18:05   แจ้งแก้ไขข้อความมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 วาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียด
  18 มี.ค. 2556 12:46   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)(แก้ไข PDF File) รายละเอียด
  18 มี.ค. 2556 09:31   แจ้งมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate (เพิ่ม Template)) รายละเอียด
  15 มี.ค. 2556 19:14   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียด
  15 มี.ค. 2556 19:13   แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียด
  01 มี.ค. 2556 08:30   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
  28 ก.พ. 2556 17:16   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายละเอียด
  28 ก.พ. 2556 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  28 ก.พ. 2556 17:10   งบการเงินรายปี 2555 ZIP
  06 ธ.ค. 2555 13:03   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2556 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  13 พ.ย. 2555 17:08   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/55 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้