ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 70 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  23 ก.ค. 2557 08:43   สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
  22 ก.ค. 2557 12:53   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
  02 ก.ค. 2557 08:20   สารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเช้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
  24 มิ.ย. 2557 17:38   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ รายละเอียด
  20 มิ.ย. 2557 13:16   แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ รายละเอียด
  23 พ.ค. 2557 08:42   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
  21 พ.ค. 2557 17:16   แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) รายละเอียด
  15 พ.ค. 2557 17:13   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  15 พ.ค. 2557 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  12 พ.ค. 2557 17:46   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
  29 เม.ย. 2557 17:22   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
  28 เม.ย. 2557 17:42   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  25 มี.ค. 2557 17:45   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  19 มี.ค. 2557 12:57   แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 18:30   ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 17:48   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 17:48   แจ้งมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 17:07   Trading Alert List Information รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 18:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 17:09   งบการเงินรายปี 2556 ZIP

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share