ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
25 ก.ค. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว  
13:12:39   สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข) รายละเอียด
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 63 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  28 ก.พ. 2557 18:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 17:09   งบการเงินรายปี 2556 ZIP
  28 ก.พ. 2557 17:09   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  22 พ.ย. 2556 13:26   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2557 ของบริษัท รายละเอียด
  22 พ.ย. 2556 13:25   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 17:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 17:14   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรามาส 3/56 รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 17:07   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ZIP
  27 ก.ย. 2556 18:04   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รายละเอียด
  14 ส.ค. 2556 17:50   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  14 ส.ค. 2556 17:46   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/56 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2556 17:44   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ZIP
  14 มิ.ย. 2556 07:37   การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ SST และ WIN รายละเอียด
  20 พ.ค. 2556 17:52   หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 รายละเอียด
  20 พ.ค. 2556 13:06   แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (F-53-5) รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:44   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2556 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ค. 2556 17:29   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
  10 พ.ค. 2556 17:12   หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้