ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 167 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  01 ต.ค. 2557 08:35   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายละเอียด
  02 ก.ย. 2557 08:21   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC14OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 12:52   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 08:40   การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอาเซียนและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) รายละเอียด
  06 ส.ค. 2557 17:18   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 2/2557 (สอบทานแล้ว) - แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ZIP
  06 ส.ค. 2557 12:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  06 ส.ค. 2557 12:44   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 2/2557 (สอบทานแล้ว) ZIP
  06 ส.ค. 2557 12:42   งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2557 (สอบทานแล้ว) ZIP
  06 ส.ค. 2557 12:40   สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2557 (F45-3) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  06 ส.ค. 2557 12:39   หนังสือนำส่งงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2557 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
  30 ก.ค. 2557 13:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
  30 ก.ค. 2557 13:03   งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
  30 ก.ค. 2557 13:03   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียด
  30 ก.ค. 2557 13:01   งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
  30 ก.ค. 2557 13:00   สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2557 (F45-3) (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
  30 ก.ค. 2557 12:59   หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
  30 ก.ค. 2557 12:57   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
  23 ก.ค. 2557 08:38   BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC14OA วันที่ 4-5 ส.ค. 57 รายละเอียด
  22 ก.ค. 2557 17:57   บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 (SCC14OA) รายละเอียด
  03 ก.ค. 2557 12:35   การเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 55 ในบริษัทพาเนล เวิลด์ จำกัด รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้