ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 172 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  11 เม.ย. 2557 08:45   ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184A เริ่มซื้อขาย 16 เมษายน 2557 รายละเอียด
  08 เม.ย. 2557 08:30   การเข้าร่วมทุนร้อยละ 33 กับ Florim เพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิกในอิตาลี รายละเอียด
  01 เม.ย. 2557 08:43   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายละเอียด
  26 มี.ค. 2557 17:34   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) รายละเอียด
  05 มี.ค. 2557 09:23   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC144A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  05 มี.ค. 2557 07:46   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และจ่ายเงินต้น SCC144A รายละเอียด
  20 ก.พ. 2557 13:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2556 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  20 ก.พ. 2557 13:03   งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  20 ก.พ. 2557 12:39   งบการเงินรวมประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  20 ก.พ. 2557 12:38   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (F45-3) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  20 ก.พ. 2557 12:37   หนังสือนำส่งงบการเงินประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  12 ก.พ. 2557 12:32   นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  30 ม.ค. 2557 17:24   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) (แก้ไข Template) รายละเอียด
  30 ม.ค. 2557 13:28   การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) รายละเอียด
  30 ม.ค. 2557 13:06   งบการเงินเฉพาะกิจการายปี 2556 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
  30 ม.ค. 2557 12:59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2556 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  30 ม.ค. 2557 12:56   งบการเงินรวมประจำปี 2556 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
  30 ม.ค. 2557 12:54   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  30 ม.ค. 2557 12:52   หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  22 ม.ค. 2557 09:13   ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC144A วันที่ 3-4 ก.พ. 57 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้