ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 168 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  25 มี.ค. 2558 18:16   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) รายละเอียด
  09 มี.ค. 2558 08:40   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC154A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  05 มี.ค. 2558 13:16   การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้ SCC154A รายละเอียด
  03 มี.ค. 2558 17:08   แจ้งการนำส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  19 ก.พ. 2558 12:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2557 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  19 ก.พ. 2558 12:53   งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  19 ก.พ. 2558 12:51   งบการเงินรวมประจำปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  19 ก.พ. 2558 12:50   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (F45-3) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  19 ก.พ. 2558 12:49   หนังสือนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 17:31   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไขวันที่ใน Template) รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 13:21   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 12:59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2557 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 12:55   งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
  28 ม.ค. 2558 12:54   การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 12:46   งบการเงินรวมประจำปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) ZIP
  28 ม.ค. 2558 12:44   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  28 ม.ค. 2558 12:43   หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (ก่อนตรวจสอบ) รายละเอียด
  22 ม.ค. 2558 08:34   BEX ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นกู้ SCC154A วันที่ 3-4 ก.พ. 58 รายละเอียด
  21 ม.ค. 2558 08:44   บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC154A รายละเอียด
  16 ม.ค. 2558 12:31   การขายหุ้นบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จำกัด รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share