ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 145 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  09 เม.ย. 2558 17:35   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
  01 เม.ย. 2558 17:32   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (พฤษภาคม 2558) รายละเอียด
  27 มี.ค. 2558 18:47   แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  27 มี.ค. 2558 17:21   แจ้งปรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  10 มี.ค. 2558 17:23   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (เมษายน 2558) รายละเอียด
  06 มี.ค. 2558 13:02   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  20 ก.พ. 2558 08:57   การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 รายละเอียด
  20 ก.พ. 2558 08:56   การขายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในหน่วยผลิตสาธารณูปการกลางสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก รายละเอียด
  20 ก.พ. 2558 08:56   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และปี 2557 รายละเอียด
  20 ก.พ. 2558 08:54   นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2557 และปี 2557 รายละเอียด
  20 ก.พ. 2558 08:54   งบการเงินรายปี 2557 ZIP
  20 ก.พ. 2558 08:53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  09 ก.พ. 2558 08:20   การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTTC153A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  05 ก.พ. 2558 17:44   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (มีนาคม 2558) รายละเอียด
  04 ก.พ. 2558 08:55   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  03 ก.พ. 2558 19:02   แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
  14 ม.ค. 2558 17:15   กรรมการลาออก รายละเอียด
  14 ม.ค. 2558 17:03   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2558) รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:06   แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:05   การยกเลิกการดำเนินงานโครงการ FLNG ของ บริษัท PTT FLNG Limited และปิดบริษัท PTT FLNG Limited รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share