ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 156 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  25 ก.ค. 2557 13:07   แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
  24 ก.ค. 2557 18:22   กรรมการลาออก รายละเอียด
  18 ก.ค. 2557 17:35   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (สิงหาคม 2557) รายละเอียด
  04 ก.ค. 2557 21:12   แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
  02 ก.ค. 2557 08:33   กรรมการลาออก รายละเอียด
  27 มิ.ย. 2557 13:00   กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
  25 มิ.ย. 2557 17:27   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (กรกฎาคม 2557) รายละเอียด
  20 มิ.ย. 2557 17:18   การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) รายละเอียด
  17 มิ.ย. 2557 08:29   กรรมการลาออก รายละเอียด
  12 พ.ค. 2557 19:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
  12 พ.ค. 2557 19:11   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  12 พ.ค. 2557 19:07   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  12 พ.ค. 2557 18:56   นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  28 เม.ย. 2557 17:06   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (มิถุนายน 2557) รายละเอียด
  24 เม.ย. 2557 17:10   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
  10 เม.ย. 2557 17:35   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
  09 เม.ย. 2557 08:14   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (พฤษภาคม 2556) รายละเอียด
  28 มี.ค. 2557 17:02   กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
  10 มี.ค. 2557 19:55   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 19:03   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (เมษายน 2556) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้