ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 162 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  24 เม.ย. 2557 17:10   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
  10 เม.ย. 2557 17:35   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
  09 เม.ย. 2557 08:14   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (พฤษภาคม 2556) รายละเอียด
  28 มี.ค. 2557 17:02   กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
  10 มี.ค. 2557 19:55   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 19:03   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (เมษายน 2556) รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 20:25   การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 19:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 (แก้ไข) รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 19:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 19:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  21 ก.พ. 2557 19:05   งบการเงินรายปี 2556 ZIP
  21 ก.พ. 2557 19:04   นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2556 และปี 2556 รายละเอียด
  20 ก.พ. 2557 13:26   แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รายละเอียด
  13 ก.พ. 2557 17:06   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Vietnam LPG Co., Ltd. รายละเอียด
  03 ก.พ. 2557 17:15   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (มีนาคม 2556) รายละเอียด
  31 ม.ค. 2557 20:08   แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด
  14 ม.ค. 2557 17:02   การดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. รายละเอียด
  13 ม.ค. 2557 20:00   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ ปตท. (กุมภาพันธ์ 2557) รายละเอียด
  03 ม.ค. 2557 17:25   แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
  27 ธ.ค. 2556 07:40   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ ปตท. (มกราคม 2557) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้