ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 151 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  15 ก.ย. 2557 17:24   การเลิกกิจการบริษัท Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) รายละเอียด
  08 ก.ย. 2557 17:29   รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดของโครงการพัฒนาโรงกลั่นปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม รายละเอียด
  04 ก.ย. 2557 18:38   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (ตุลาคม 2557) รายละเอียด
  03 ก.ย. 2557 20:23   แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด
  03 ก.ย. 2557 20:10   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
  29 ส.ค. 2557 08:39   กรรมการลาออก รายละเอียด
  28 ส.ค. 2557 12:59   กรรมการลาออก รายละเอียด
  25 ส.ค. 2557 19:25   กรรมการลาออก รายละเอียด
  22 ส.ค. 2557 17:06   กรรมการลาออก รายละเอียด
  13 ส.ค. 2557 19:26   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2557 และงวดหกเดือนแรกของปี 2557 รายละเอียด
  13 ส.ค. 2557 18:22   นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  13 ส.ค. 2557 18:18   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
  13 ส.ค. 2557 18:17   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  04 ส.ค. 2557 19:09   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (กันยายน 2557) รายละเอียด
  25 ก.ค. 2557 13:07   แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
  24 ก.ค. 2557 18:22   กรรมการลาออก รายละเอียด
  18 ก.ค. 2557 17:35   แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ (สิงหาคม 2557) รายละเอียด
  04 ก.ค. 2557 21:12   แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
  02 ก.ค. 2557 08:33   กรรมการลาออก รายละเอียด
  27 มิ.ย. 2557 13:00   กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้