ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 99 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  10 เม.ย. 2557 08:40   หุ้นเพิ่มทุนของ PLE เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2557 รายละเอียด
  09 เม.ย. 2557 13:09   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) ครั้งที่ 1 รายละเอียด
  08 เม.ย. 2557 17:05   รายงานผลการขายหุ้น ESOP รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 17:23   รายงานการชำระหนี้ก่อนกำหนด ของ บจก.บำรุงเมืองพลาซ่า รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 09:08   กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 09:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 08:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 08:31   งบการเงินรายปี 2556 ZIP
  27 ม.ค. 2557 17:22   ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระหนี้ของ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (บริษัทย่อย) รายละเอียด
  20 ม.ค. 2557 13:24   รายงานข้อมูลการผิดนัดชำระของ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2556 08:34   การเพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เริ่ม 2 มกราคม 2557 รายละเอียด
  02 ธ.ค. 2556 12:30   การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แระจำปี 2557 รายละเอียด
  15 พ.ย. 2556 08:10   แจ้งผลการดำเนินงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 รายละเอียด
  15 พ.ย. 2556 08:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  15 พ.ย. 2556 07:02   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ZIP
  25 ต.ค. 2556 08:53   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า "PLE-W2" เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
  21 ต.ค. 2556 13:16   แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) รายละเอียด
  25 ก.ย. 2556 09:32   ชี้แจงข้อเท็จจริงการออกหุ้น Private Placement (PP) รายละเอียด
  16 ก.ย. 2556 08:38   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 /2556 รายละเอียด
  15 ส.ค. 2556 08:24   แจ้งผลการดำเนินงานและงบการเงิน ประจำงวดไตรมาสที่ 2/2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้