ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 111 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  14 ต.ค. 2557 08:28   หุ้นเพิ่มทุนของ PLE เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
  13 ต.ค. 2557 17:10   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (PLE-WA) รายละเอียด
  02 ต.ค. 2557 17:02   แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียด
  01 ต.ค. 2557 17:01   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 17:00   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
  15 ส.ค. 2557 09:17   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 21:07   ชี้แจงข้อมูลกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก กลต. สอบทานงบการเงินบริษัทได้ รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 20:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 20:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  14 ส.ค. 2557 20:25   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
  13 ส.ค. 2557 08:50   อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ รายละเอียด
  10 ก.ค. 2557 12:30   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม EGM 1/2557 รายละเอียด
  10 ก.ค. 2557 08:22   หุ้นเพิ่มทุนของ PLE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
  09 ก.ค. 2557 17:56   กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
  09 ก.ค. 2557 09:05   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 รายละเอียด
  19 พ.ค. 2557 17:08   ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระหนี้ก่อนกำหนดของ BMP และรายการที่เกี่ยวโยง รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 19:46   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 19:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 19:44   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  25 เม.ย. 2557 19:38   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้