ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
18 เม.ย. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:09:35   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
18 เม.ย. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว  
17:06:36   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:05:12   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1/2557 รายละเอียด
17:04:48   นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2557 (ฉบับก่อนการสอบทาน) รายละเอียด
17:04:18   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 132 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  18 เม.ย. 2557 17:09   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  18 เม.ย. 2557 17:06   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  18 เม.ย. 2557 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1/2557 รายละเอียด
  18 เม.ย. 2557 17:04   นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2557 (ฉบับก่อนการสอบทาน) รายละเอียด
  18 เม.ย. 2557 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  08 เม.ย. 2557 12:13   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2557 รายละเอียด
  04 เม.ย. 2557 18:58   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 รายละเอียด
  20 มี.ค. 2557 17:23   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 17:49   แจ้งข้อมูลการยกเลิกเงินลงทุนของบริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 13:11   การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 17:24   งบการเงินรายปี 2556 ZIP
  27 ก.พ. 2557 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 17:21   นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปี 2556 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 17:20   นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 17:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 13:15   แจ้งการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 รายละเอียด
  20 ก.พ. 2557 17:05   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 รายละเอียด
  20 ม.ค. 2557 12:51   การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
  16 ม.ค. 2557 17:05   งบการเงินสำหรับไตรมาส 4 และสำหรับปี 2556 (ฉบับก่อนการตรวจสอบ) ZIP
  16 ม.ค. 2557 17:05   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้