ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 135 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  20 พ.ย. 2557 17:07   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
  13 พ.ย. 2557 17:20   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  13 พ.ย. 2557 17:19   นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับไตรมาสที่ 3/2557 รายละเอียด
  13 พ.ย. 2557 17:18   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  13 พ.ย. 2557 17:17   นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 3 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  13 พ.ย. 2557 17:17   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  13 พ.ย. 2557 13:24   การลงทุนใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (KASIKORNTHAI BANK Limited หรือ KBank in Lao PDR) (แก้ไข) รายละเอียด
  12 พ.ย. 2557 19:07   การลงทุนใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (KASIKORNTHAI BANK Limited หรือ KBank in Lao PDR) รายละเอียด
  29 ต.ค. 2557 13:23   แจ้งการเปิดเผยรายงานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน Basel lll-หลักการที่ 3 รายละเอียด
  17 ต.ค. 2557 17:15   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  17 ต.ค. 2557 17:14   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
  17 ต.ค. 2557 17:13   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  17 ต.ค. 2557 17:11   นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ฉบับก่อนการสอบทาน) รายละเอียด
  17 ต.ค. 2557 17:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  03 ต.ค. 2557 12:40   แจ้งการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน รายละเอียด
  25 ก.ย. 2557 13:27   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร รายละเอียด
  19 ก.ย. 2557 17:04   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
  19 ก.ย. 2557 13:26   แจ้งการจัดตั้งบริษัท เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ จากัด ภายใต้การถือหุ้นของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รายละเอียด
  01 ก.ย. 2557 13:27   กรรมการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก รายละเอียด
  29 ส.ค. 2557 13:37   กรรมการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก (แก้ไข) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share