ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 135 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  02 เม.ย. 2558 18:35   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
  02 เม.ย. 2558 18:34   แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
  02 เม.ย. 2558 18:33   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 รายละเอียด
  20 มี.ค. 2558 17:02   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 08:29   การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 รายละเอียด
  26 ก.พ. 2558 17:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
  26 ก.พ. 2558 17:20   นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  26 ก.พ. 2558 17:18   งบการเงินรายปี 2557 ZIP
  26 ก.พ. 2558 17:14   นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  26 ก.พ. 2558 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  26 ก.พ. 2558 13:07   การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 รายละเอียด
  19 ก.พ. 2558 17:14   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 รายละเอียด
  29 ม.ค. 2558 14:00   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
  21 ม.ค. 2558 09:03   งบการเงินรายปี 2557 ZIP
  20 ม.ค. 2558 17:09   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:08   งบการเงินไตรมาสที่ 4/2557 ZIP
  20 ม.ค. 2558 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:05   นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับก่อนการตรวจสอบ) รายละเอียด
  20 ม.ค. 2558 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  22 ธ.ค. 2557 17:15   การเข้าร่วมทุนในบริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จากัด รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share