ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
28 ส.ค. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:10:13   งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
28 ส.ค. 2557
เวลา   หัวข้อข่าว  
17:13:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:11:47   นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2557 รายละเอียด
17:06:55   นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบสำหรับงวดหกเดือน ปี 2557 รายละเอียด
17:05:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) รายละเอียด
13:13:41   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 รายละเอียด
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 123 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  20 ส.ค. 2557 17:07   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
  17 ก.ค. 2557 17:12   งบการเงินครึ่งปี 2557 (ก่อนการตรวจสอบ) ZIP
  17 ก.ค. 2557 17:09   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  17 ก.ค. 2557 17:09   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  17 ก.ค. 2557 17:08   นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ฉบับก่อนการตรวจสอบ) รายละเอียด
  17 ก.ค. 2557 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) รายละเอียด
  19 มิ.ย. 2557 17:02   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
  03 มิ.ย. 2557 08:17   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  29 พ.ค. 2557 17:09   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
  27 พ.ค. 2557 12:39   แจ้งการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2552 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
  20 พ.ค. 2557 17:15   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 17:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 17:31   นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับไตรมาสที่ 1/2557 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 17:29   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  14 พ.ค. 2557 17:28   นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  14 พ.ค. 2557 17:27   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  29 เม.ย. 2557 08:28   แจ้งการเปิดเผยรายงานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน Basel lll หลักการที่ 3 รายละเอียด
  18 เม.ย. 2557 17:09   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
  18 เม.ย. 2557 17:06   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  18 เม.ย. 2557 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1/2557 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้