ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 160 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  14 ม.ค. 2556 17:30   ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
  14 ม.ค. 2556 17:12   Trading Alert List Information รายละเอียด
  11 ม.ค. 2556 17:12   การลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด (ชี้แจงเพิ่มเติม) รายละเอียด
  04 ม.ค. 2556 18:56   การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
  04 ม.ค. 2556 18:55   การลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด รายละเอียด
  04 ม.ค. 2556 18:54   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม IEC-W1 งวดที่ 14 ( ธันวาคม 2555 ) รายละเอียด
  27 ธ.ค. 2555 18:31   ขายสิทธิการเช่าพื้นที่ร้าน Nokia Shop รายละเอียด
  21 ธ.ค. 2555 17:34   แจ้งขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ Nokia Shop รายละเอียด
  21 ธ.ค. 2555 17:32   แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม รายละเอียด
  14 ธ.ค. 2555 13:14   กำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W1) งวดที่ 14 (ธันวาคม 2555) รายละเอียด
  26 พ.ย. 2555 17:43   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 รายละเอียด
  21 พ.ย. 2555 08:36   แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย รายละเอียด
  14 พ.ย. 2555 18:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไขความเห็นผู้สอบบัญชี) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2555 17:39   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 ZIP
  14 พ.ย. 2555 17:29   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รายละเอียด
  14 พ.ย. 2555 17:27   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  08 พ.ย. 2555 17:08   หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียด
  08 พ.ย. 2555 13:26   รายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
  07 พ.ย. 2555 17:05   แต่งตั้งกรรมการทดแทน และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รายละเอียด
  02 พ.ย. 2555 18:25   ขอแจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้