ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
31 มี.ค. 2558
เวลา   หัวข้อข่าว  
17:15:37   การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 150 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  15 พ.ค. 2556 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  15 พ.ค. 2556 17:09   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
  14 พ.ค. 2556 09:29   มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งใหม่) รายละเอียด
  03 พ.ค. 2556 13:28   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งใหม่) บน website ของบริษัท รายละเอียด
  25 เม.ย. 2556 12:49   แจ้งกำหนดการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียด
  24 เม.ย. 2556 18:40   การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
  24 เม.ย. 2556 18:17   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ใหม่ (เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) รายละเอียด
  10 เม.ย. 2556 17:13   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัท รายละเอียด
  03 เม.ย. 2556 17:13   ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม รายละเอียด
  03 เม.ย. 2556 17:12   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม IEC-W1 งวดที่ 15 ( มีนาคม 2556 ) รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share