ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 176 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  12 ก.ย. 2555 17:17   ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(IEC-W1) งวดที่ 13 (กันยายน 2555) รายละเอียด
  03 ก.ย. 2555 17:02   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2555 รายละเอียด
  29 ส.ค. 2555 17:06   การลดทุน - เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 (แก้ไข) รายละเอียด
  28 ส.ค. 2555 18:00   ชี้แจงการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพิ่มเติม รายละเอียด
  28 ส.ค. 2555 17:58   แต่งตั้งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน - บัญชี รายละเอียด
  28 ส.ค. 2555 17:56   การลดทุน - เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 รายละเอียด
  23 ส.ค. 2555 17:56   แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร รายละเอียด
  20 ส.ค. 2555 12:53   ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และงบการเงินประจำปี 2554 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
  15 ส.ค. 2555 09:33   SP บริษัทที่ไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุด 30 มิ.ย. 55 และแจ้งรายชื่อ NPG ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 30 มิ.ย. 55 รายละเอียด
  14 ส.ค. 2555 17:06   ชี้แจงการส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่สองประจำปี 2555 ล่าช้า รายละเอียด
  10 ส.ค. 2555 18:40   ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี2555 และงบการเงินประจำปี 2554 ตามที่ตลาดสอบถาม รายละเอียด
  09 ส.ค. 2555 18:18   แจ้งการลาออกของรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน-บัญชี รายละเอียด
  17 ก.ค. 2555 17:14   ขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน รายละเอียด
  13 ก.ค. 2555 17:09   จัดตั้งบริษัทใหม่ของบริษัทฯ รายละเอียด
  13 ก.ค. 2555 17:08   จัดตั้งบริษัทใหม่ของบริษัทย่อย รายละเอียด
  03 ก.ค. 2555 17:33   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ( แก้ไขโดยวิเคราะห์บนงบการเงินรวม) รายละเอียด
  03 ก.ค. 2555 17:32   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
  03 ก.ค. 2555 08:44   ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม IEC-W1 งวดที่ 12 ( มิถุนายน 2555) รายละเอียด
  02 ก.ค. 2555 09:08   ตลาดหลักทรัพย์ปลด "SP" หลักทรัพย์ของ IEC รายละเอียด
  29 มิ.ย. 2555 17:05   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2555 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้