ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 146 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  02 ก.ค. 2557 17:05   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
  02 ก.ค. 2557 08:52   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3") รายละเอียด
  02 ก.ค. 2557 08:51   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") รายละเอียด
  05 มิ.ย. 2557 17:37   กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3") รายละเอียด
  05 มิ.ย. 2557 17:36   กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2")(เพิ่ม template) รายละเอียด
  05 มิ.ย. 2557 17:03   กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") รายละเอียด
  02 มิ.ย. 2557 17:04   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
  16 พ.ค. 2557 09:12   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  06 พ.ค. 2557 17:03   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 2 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
  03 เม.ย. 2557 17:08   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายละเอียด
  02 เม.ย. 2557 17:10   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 เมษายน 2557 รายละเอียด
  24 มี.ค. 2557 13:17   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 17:04   แจ้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
  04 มี.ค. 2557 17:02   รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2557 รายละเอียด
  03 มี.ค. 2557 09:16   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
  17 ก.พ. 2557 17:11   แจ้งมติรับทราบการสนันสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากคู่ค้าอีกจำนวน 7,450 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มกำลังผลิตไปที่ 100% รายละเอียด
  28 ม.ค. 2557 17:00   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม (แก้ไข) รายละเอียด
  10 ม.ค. 2557 18:18   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม รายละเอียด
  02 ม.ค. 2557 17:18   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 ("GJS-W3") ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
  02 ม.ค. 2557 17:08   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ("GJS-W2") ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้