ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
GJS : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 104 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  23 มี.ค. 2558 18:25   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 เพื่ออนุมัติลดทุน เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
  20 มี.ค. 2558 20:56   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียด
  20 มี.ค. 2558 19:55   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 เพื่ออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 รายละเอียด
  10 มี.ค. 2558 17:07   แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 18:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 17:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข) รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 17:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 17:01   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  02 มี.ค. 2558 17:01   งบการเงินรายปี 2557 ZIP
  26 ธ.ค. 2557 17:55   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3") ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  26 ธ.ค. 2557 17:55   รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
  09 ธ.ค. 2557 17:05   กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3") รายละเอียด
  09 ธ.ค. 2557 17:04   กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") รายละเอียด
  09 ธ.ค. 2557 17:03   แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียด
  24 พ.ย. 2557 17:02   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 งดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 18:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 17:58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 17:49   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
  14 พ.ย. 2557 13:26   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
  14 พ.ย. 2557 13:24   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share