ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 76 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  21 มี.ค. 2557 17:28   การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  21 มี.ค. 2557 17:24   การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 17:17   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) รายละเอียด
  28 ก.พ. 2557 17:15   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด รายละเอียด
  27 ก.พ. 2557 08:36   หุ้นเพิ่มทุนของ DRT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 17:47   รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 14 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 08:55   งบการเงินรายปี 2556 ZIP
  25 ก.พ. 2557 08:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 08:41   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 08:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
  31 ม.ค. 2557 08:29   แจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 14 รายละเอียด
  06 ม.ค. 2557 12:37   รายงานการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 08:05   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 08:03   ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 08:01   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  14 พ.ย. 2556 07:58   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ZIP
  28 ต.ค. 2556 08:44   หุ้นเพิ่มทุนของ DRT เริ่มซื้อขายวันที่ 29 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
  25 ต.ค. 2556 08:26   รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 13 รายละเอียด
  09 ต.ค. 2556 12:38   แจ้งวันหยุดประจำปี 2557 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  01 ต.ค. 2556 07:58   การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้