ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 69 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  29 ส.ค. 2557 12:44   งบการเงินครึ่งปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  29 ส.ค. 2557 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557(ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
  29 ส.ค. 2557 12:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)(ตรวจสอบ) รายละเอียด
  24 มิ.ย. 2557 18:05   การแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียด
  16 พ.ค. 2557 13:05   แจ้งการจัดตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  15 พ.ค. 2557 17:19   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557(สอบทาน) ZIP
  15 พ.ค. 2557 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
  15 พ.ค. 2557 17:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)(สอบทาน) รายละเอียด
  12 พ.ค. 2557 17:33   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  30 เม.ย. 2557 13:42   แบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) รายละเอียด
  30 เม.ย. 2557 09:16   รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  24 เม.ย. 2557 18:53   แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รายละเอียด
  27 มี.ค. 2557 17:06   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  17 มี.ค. 2557 18:59   แจ้งเลื่อนเวลาเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 19:56   การจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การขอเพิกถอนหุ้น และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 17:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 17:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)(ตรวจสอบ) รายละเอียด
  25 ก.พ. 2557 17:38   งบการเงินรายปี 2556(ตรวจสอบแล้ว) ZIP
  21 ก.พ. 2557 12:46   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
  07 ก.พ. 2557 17:32   รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้