ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 72 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  30 ก.ค. 2556 08:46   นำส่งแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ Makro (แบบ 247-6 ข) รายละเอียด
  26 ก.ค. 2556 18:25   การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro ครั้งที่ 4 รายละเอียด
  19 ก.ค. 2556 17:44   การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro ครั้งที่ 3 รายละเอียด
  02 ก.ค. 2556 12:57   แก้ไขรายชื่อและจำนวนบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 รายละเอียด
  02 ก.ค. 2556 12:56   การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro ครั้งที่ 2 รายละเอียด
  28 มิ.ย. 2556 17:59   การเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro รายละเอียด
  28 มิ.ย. 2556 17:28   การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro รายละเอียด
  27 มิ.ย. 2556 09:00   คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ Makro (แบบ 247-4) รายละเอียด
  27 มิ.ย. 2556 08:59   แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) รายละเอียด
  26 มิ.ย. 2556 18:16   การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
  19 มิ.ย. 2556 21:42   ชี้แจงเกี่ยวกับวันที่บริษัทคาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro รายละเอียด
  12 มิ.ย. 2556 17:04   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro รายละเอียด
  28 พ.ค. 2556 12:36   ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
  28 พ.ค. 2556 12:35   สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro (ฉบับนำส่งผู้ถือหุ้น) รายละเอียด
  28 พ.ค. 2556 12:33   เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 รายละเอียด
  09 พ.ค. 2556 17:03   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP
  09 พ.ค. 2556 17:01   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  09 พ.ค. 2556 17:01   แจ้งมติคณะกรรมการ อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2556 รายละเอียด
  25 เม.ย. 2556 17:53   แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 รายละเอียด
  24 เม.ย. 2556 09:05   ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ CPALL และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มี CPALL เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง รายละเอียด

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้

 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share