ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
ข่าววันนี้
เวลา   หัวข้อข่าว  
ไม่พบข้อมูล
     
ข่าวย้อนหลัง 2 ปี
รวม 82 หัวข้อข่าว
  วันที่/เวลา   หัวข้อข่าว  
  08 ม.ค. 2557 17:40   แจ้งความคืบหน้าของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 รายละเอียด
  29 พ.ย. 2556 18:02   การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท รายละเอียด
  12 พ.ย. 2556 19:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2556 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
  12 พ.ย. 2556 18:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2556 รายละเอียด
  12 พ.ย. 2556 18:36   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2556 รายละเอียด
  12 พ.ย. 2556 18:35   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
  12 พ.ย. 2556 18:29   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ZIP
  16 ต.ค. 2556 08:49   แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม ไอพีสตาร์ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด
  18 ก.ย. 2556 13:27   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
  08 ส.ค. 2556 19:15   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2556 รายละเอียด
  08 ส.ค. 2556 19:15   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2556 รายละเอียด
  08 ส.ค. 2556 19:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
  08 ส.ค. 2556 18:57   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ZIP
  14 มิ.ย. 2556 18:07   แบบรายงานการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 09:08   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 (จัดตั้งบริษัทที่ญี่ปุ่น) รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 09:08   แจ้งความคืบหน้าของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 09:07   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 09:07   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2556 รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 09:07   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2556 รายละเอียด
  13 พ.ค. 2556 08:46   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ZIP

ไปยังหน้าที่ : 1 2 3 4 5

หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้