ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRS : บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 289    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.03    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 384    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 12.76    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ 35,529,945 29.55
2.  นายสุรสิทธิ์ เกียรติยศสกุล 20,881,000 17.37
3.  นายไพสิทธิ์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 20,050,000 16.68
4.  นายวิกรานต์ ชุติมาภรณ์ 14,042,600 11.68
5.  พ.ต.อ.สุนทร เฉลิมเกียรติ 6,000,000 4.99
6.  นางฤดีวัลย์ เฉลิมเกียรติ 4,700,000 3.91
7.  นายสวัสดิ์ ฮุนตระกูล 3,268,982 2.72
8.  นายไพศาล ฮุนพงษ์สิมานนท์ 3,268,333 2.72
9.  นายภัทรยุทธ ฮุนตระกูล 1,151,998 0.96
10.  นายเต็กติ่น แซ่จิว 876,800 0.73
11.  นายเอกชัย ศาสตรานุรักษ์ 781,000 0.65
12.  นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 737,440 0.61
13.  นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล 639,985 0.53
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share