ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,351    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 54.57    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,176    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.60    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  HWIC ASIA FUND 1,264,027,222 29.99
2.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 500,507,498 11.87
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 499,150,836 11.84
4.  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 145,925,835 3.46
5.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 97,461,892 2.31
6.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 95,167,610 2.26
7.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 89,643,230 2.13
8.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 84,694,070 2.01
9.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 78,952,896 1.87
10.  GIC PRIVATE LIMITED - C 75,545,942 1.79
11.  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 63,657,919 1.51
12.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 45,422,006 1.08
13.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 44,559,936 1.06
14.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 38,239,150 0.91
15.  GIC PRIVATE LIMITED - H 33,631,655 0.80
16.  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 33,069,597 0.78
17.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,800,000 0.73
18.  AIA Company Limited-APEX 25,411,942 0.60
19.  THE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 21,890,443 0.52
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share