ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2556
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,884    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 59.66    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,557    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.11    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  HWIC ASIA FUND 791,349,998 22.53
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 576,938,398 16.43
3.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 483,599,799 13.77
4.  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 132,659,850 3.78
5.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 87,039,300 2.48
6.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 71,775,360 2.04
7.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 65,697,100 1.87
8.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 65,646,266 1.87
9.  GIC PRIVATE LIMITED - C 62,645,699 1.78
10.  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 57,870,836 1.65
11.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 53,714,700 1.53
12.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 41,292,733 1.18
13.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 40,509,033 1.15
14.  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,063,270 0.86
15.  นายวัชระ แก้วสว่าง 30,000,000 0.85
16.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 0.80
17.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 27,433,500 0.78
18.  GIC PRIVATE LIMITED - H 25,106,066 0.71
19.  AIA Company Limited-APEX 23,101,766 0.66
20.  THE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 19,790,603 0.56
21.  นายสุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ 17,670,200 0.50
22.  CHASE NOMINEES LIMITED 17,589,200 0.50