ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,489    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 65.87    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,519    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 78.47    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 34,613,337 8.28
2.  นายเพชร ไวลิขิต 33,900,050 8.11
3.  บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด 20,747,981 4.96
4.  น.ส.อรนุช ไชยกุล 15,100,000 3.61
5.  นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 14,000,000 3.35
6.  นายศรัณย์ ไชยกุล 10,001,900 2.39
7.  น.ส.นันทิชา ไชยกุล 10,000,000 2.39
8.  ด.ญ.ลักษิกา ไชยกุล 9,500,000 2.27
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,455,611 1.78
10.  นายสมนึก ไชยกุล 7,375,322 1.76
11.  นางพูนพรรณ ไชยกุล 6,500,000 1.55
12.  นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 6,250,884 1.49
13.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 5,990,000 1.43
14.  น.ส.พัสสน ไชยกุล 5,791,424 1.38
15.  นายราเชน กฤษราลัมณ์ 5,748,400 1.37
16.  น.ส.พินธัส ไชยกุล 5,687,674 1.36
17.  น.ส.พินิดา ไชยกุล 5,604,155 1.34
18.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 5,050,000 1.21
19.  นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ 5,000,000 1.20
20.  พ.ญ.ศิริพร กัญชนะ 4,534,543 1.08
21.  นายประสาท ยูนิพันธุ์ 3,837,333 0.92
22.  นายวิทยา นราธัศจรรย์ 3,562,500 0.85
23.  น.ส.ปิยะนันท์ สมบัติวิชาธร 3,387,000 0.81
24.  นางจินตนา ยูนิพันธุ์ 3,262,146 0.78
25.  นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 3,200,000 0.77
26.  WINKEY HOLDINGS LIMITED 3,000,000 0.72
27.  นายนพพล วชิรพงศ์ 2,986,600 0.71
28.  น.ส.นฤพร ศิริวันสาณฑ์ 2,926,145 0.70
29.  นายวิพัฒน์ พัทธ์ณศิริ 2,744,690 0.66
30.  นายกังวาล วงศ์รัศมีเดือน 2,726,600 0.65
31.  นางพวงพร วงสถาวร 2,650,363 0.63
32.  นายชัยฉัตร บุญรัตน์ 2,650,000 0.63
33.  นางสุกัญญา ทัพอินพรหม 2,440,400 0.58
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share