ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,489    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 65.87    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,822    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 80.14    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 34,613,337 8.28
2.  นายเพชร ไวลิขิต 34,164,850 8.17
3.  บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด 20,747,981 4.96
4.  นายสมนึก ไชยกุล 20,119,822 4.81
5.  น.ส.อรนุช ไชยกุล 15,160,000 3.62
6.  นายศรัณย์ ไชยกุล 10,001,900 2.39
7.  นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 9,000,000 2.15
8.  นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ 8,700,000 2.08
9.  นางพูนพรรณ ไชยกุล 6,500,000 1.55
10.  นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 6,308,484 1.51
11.  น.ส.พัสสน ไชยกุล 5,761,424 1.38
12.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 5,690,000 1.36
13.  น.ส.พินธัส ไชยกุล 5,685,174 1.36
14.  น.ส.พินิดา ไชยกุล 5,604,155 1.34
15.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,534,473 1.32
16.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 5,250,000 1.26
17.  ด.ญ.นันทิชา ไชยกุล 5,000,000 1.20
18.  ด.ญ.ลักษิกา ไชยกุล 5,000,000 1.20
19.  นางพวงพร วงสถาวร 4,093,863 0.98
20.  นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 4,000,000 0.96
21.  นายประสาท ยูนิพันธุ์ 3,837,333 0.92
22.  นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 3,793,700 0.91
23.  นายกังวาล วงศ์รัศมีเดือน 3,698,000 0.88
24.  นายวิทยา นราธัศจรรย์ 3,562,500 0.85
25.  นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ 3,267,389 0.78
26.  นางจินตนา ยูนิพันธุ์ 3,262,146 0.78
27.  น.ส.นฤพร ศิริวันสาณฑ์ 3,198,145 0.76
28.  WINKEY HOLDINGS LIMITED 3,000,000 0.72
29.  นายนพพล วชิรพงศ์ 2,986,600 0.71
30.  นายราเชน กฤษราลัมณ์ 2,814,700 0.67
31.  พ.ญ.ศิริพร กัญชนะ 2,494,113 0.60
32.  นางสุกัญญา ทัพอินพรหม 2,440,400 0.58
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share