ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2556
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,223    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 60.12    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,556    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 83.01    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 49,550,512 12.64
2.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 40,394,300 10.31
3.  นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 27,840,625 7.10
4.  นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
5.  กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน 12,841,202 3.28
6.  นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
7.  นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
8.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 9,123,489 2.33
9.  น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17
10.  น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
11.  นางโศภนา อุดมวนิช 5,877,847 1.50
12.  DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 5,445,000 1.39
13.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 5,005,096 1.28
14.  นายวัฒนา เชียงกูล 4,983,133 1.27
15.  นายส่ง สุขดานนท์ 4,875,090 1.24
16.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 4,421,219 1.13
17.  นายยืน ภู่วรวรรณ 3,860,111 0.98
18.  นางวรรณา ภู่วรวรรณ 3,098,698 0.79
19.  นายณัช ภู่วรวรรณ 2,680,755 0.68
20.  นางบุญนิตย์ โชติสรยุทธ์ 2,670,167 0.68
21.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,358,234 0.60
22.  นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ 2,314,125 0.59
23.  นายไพรัช สิฏฐกุล 2,273,150 0.58
24.  นางจิดาภา กันตสุสิระ 2,250,000 0.57
25.  นายมงคล ปุณณรัตนกุล 2,152,000 0.55
26.  นางอรอนงค์ ตังพิทักษ์กุล 1,974,700 0.50
27.  นางวรรณวิมล สิฏฐกุล 1,963,500 0.50
28.  นางจำเนียร แซ่ซิ้ม 1,960,985 0.50