ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,039    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 51.88    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,674    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 85.75    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 82,522,300 21.05
2.  นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 49,550,512 12.64
3.  นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 27,840,625 7.10
4.  นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
5.  บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด 13,041,702 3.33
6.  นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
7.  นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
8.  น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17
9.  น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
10.  นายณัช ภู่วรวรรณ 6,715,340 1.71
11.  DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 5,445,000 1.39
12.  นายวัฒนา เชียงกูล 4,983,133 1.27
13.  นายส่ง สุขดานนท์ 4,875,090 1.24
14.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 4,421,219 1.13
15.  นางโศภนา อุดมวนิช 4,243,167 1.08
16.  นางบุญนิตย์ โชติสรยุทธ์ 2,670,167 0.68
17.  บริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด 2,653,000 0.68
18.  นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ 2,324,125 0.59
19.  นายไพรัช สิฏฐกุล 2,273,150 0.58
20.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,220,681 0.57
21.  นายมงคล ปุณณรัตนกุล 2,152,000 0.55
22.  นางเอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ 1,971,100 0.50
23.  นางวรรณวิมล สิฏฐกุล 1,963,500 0.50
24.  นางจำเนียร แซ่ซิ้ม 1,960,985 0.50
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share