ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 26,072    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 76.23    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26,924    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 74.90    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 722,941,958 21.30
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,899,100 11.58
4.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 235,255,416 6.93
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 169,076,300 4.98
6.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 144,419,800 4.26
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 116,056,620 3.42
8.  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 82,367,800 2.43
9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 69,892,868 2.06
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 49,636,682 1.46
11.  GIC PRIVATE LIMITED - C 48,455,400 1.43
12.  CHASE NOMINEES LIMITED 1 47,043,996 1.39
13.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 41,252,200 1.22
14.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 36,338,500 1.07
15.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 33,267,495 0.98
16.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 32,767,200 0.97
17.  CHASE NOMINEES LIMITED 30 26,043,694 0.77
18.  CHASE NOMINEES LIMITED 47 23,180,319 0.68
19.  NORTRUST NOMINEES LTD. 22,872,781 0.67
20.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,638,103 0.64
21.  CHASE NOMINEES LIMITED 46 18,184,600 0.54
22.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 17,925,889 0.53