ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 983    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 29.37    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,075    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 53.79    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 171,219,800 29.05
2.  บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 148,852,800 25.25
3.  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม 40,891,400 6.94
4.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 33,333,333 5.66
5.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 27,317,866 4.63
6.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 26,666,666 4.52
7.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 20,566,533 3.49
8.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 14,366,833 2.44
9.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 10,662,400 1.81
10.  นายศิรัตน์ ธำรงรัตน์ 7,066,600 1.20
11.  ม.ล.อัศนี ปราโมช 6,770,000 1.15
12.  พล.ต.อ.เภา สารสิน 6,330,000 1.07
13.  นายพรเสก กาญจนจารี 6,000,000 1.02
14.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5,835,000 0.99
15.  คุณหญิงมาลินี สารสิน 4,220,000 0.72
16.  นายสมศักดิ์ ฉัตรสกุลวิไล 3,374,800 0.57
17.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 3,172,900 0.54
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share