ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 50,817    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.85    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 53,063    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 84.23    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 212,730,000 7.45
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 212,730,000 7.45
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 122,334,399 4.28
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 54,769,901 1.92
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 48,765,497 1.71
7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 33,415,663 1.17
8.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 32,784,692 1.15
9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 29,591,150 1.04
10.  GIC PRIVATE LIMITED - C 27,823,900 0.97
11.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 24,593,100 0.86
12.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 21,177,852 0.74
13.  NORTRUST NOMINEES LTD. 20,052,945 0.70
14.  CHASE NOMINEES LIMITED 14,614,648 0.51