ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PPM : บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 497    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.00    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 541    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 25.43    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นางกนกกร แทนไกรศร 56,200,000 35.13
2.  นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ 56,200,000 35.13
3.  นางณีรนุช อำไพพิพัฒน์กุล 8,592,900 5.37
4.  นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม 4,733,200 2.96
5.  นายพิเชฐ โฆษิตวงศ์สกุล 4,359,500 2.72
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,755,000 2.35
7.  นายประพล อัศวธีระธรรม 2,020,500 1.26
8.  นางรัตนา อภิชาติสถาพร 1,655,900 1.03
9.  นายสมชาย อภิชาติสถาพร 1,558,100 0.97
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share