ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PICNI : บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2550
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 9,583    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 93.22    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,850    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 11.06    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด 1,741,825,017 87.09
2.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 38,735,840 1.94
3.  นายรณสิทธิ ภุมมา 13,705,694 0.69
4.  นางราณี เอื้อทวีกุล 10,150,636 0.51