ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PICNI : บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,016    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 12.22    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,887    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 11.09    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 355,000,000 17.75
2.  นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์ 284,709,574 14.24
3.  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 283,290,000 14.16
4.  นายพิศาล พุ่มพันธุ์ม่วง 155,987,000 7.80
5.  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 142,027,069 7.10
6.  PROPEROUS INVESTMENTS LIMITED 142,000,000 7.10
7.  นายธานินทร วรกุลเสถียร 83,407,017 4.17
8.  นายวัชริศวร์ พงษ์พานิช 59,214,000 2.96
9.  น.ส.มนตร์ลดา พงษ์พานิช 39,476,000 1.97
10.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 38,735,840 1.94
11.  นายสมชาย เบญจรงคกุล 35,500,000 1.78
12.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 21,638,355 1.08
13.  นางประภา ศีตวรรัตน์ 21,300,000 1.07
14.  นายเกียรติ วิมลเฉลา 21,300,000 1.07
15.  บริษัท เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด 14,200,142 0.71
16.  นางนันทวัน มัสยวาณิช 14,200,000 0.71
17.  น.ส.พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย 14,200,000 0.71
18.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 14,200,000 0.71
19.  นายรณสิทธิ ภุมมา 13,705,694 0.69
20.  นางราณี เอื้อทวีกุล 10,150,636 0.51