ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,774    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 95.51    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/08/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,139    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.45    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 89,737,900 4.42
2.  นางจินตนา กาวีวงศ์ 67,482,750 3.33
3.  นายกลวัชร ตั้งจารุ 50,000,000 2.46
4.  นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส 50,000,000 2.46
5.  นายจิรสิทธ วุฒิไกร 35,000,000 1.72
6.  นางอัญชลี ปลื้มปัญญา 30,000,000 1.48
7.  นายอัชดา เกษรศุกร์ 29,500,000 1.45
8.  นายวรพล ทังสมบัติ 27,515,000 1.36
9.  นายพิชัย กัญจนาภรณ์ 27,000,000 1.33
10.  นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล 24,887,000 1.23
11.  น.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์ 23,830,000 1.17
12.  บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด 22,133,288 1.09
13.  นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน 21,210,000 1.05
14.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1 20,000,000 0.99
15.  น.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล 20,000,000 0.99
16.  นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 20,000,000 0.99
17.  นายวิบูลย์ ธนะพาสุข 19,349,700 0.95
18.  นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ 18,093,199 0.89
19.  นายไบรอัน โฆสิตคุณ 16,508,000 0.81
20.  นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 16,000,000 0.79
21.  นายพุฒิพัฒน์ อาริยะธนภาคย์ 15,330,000 0.76
22.  นางอโนทัย ทรงไท 15,015,000 0.74
23.  นายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์ 14,450,800 0.71
24.  MR.TAK SENG CHEUNG 13,673,300 0.67
25.  นายวรงค์ ภัทรชัยกุล 13,019,900 0.64
26.  นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 13,000,000 0.64
27.  นายสมมาตร เผ่าจินดา 11,055,000 0.54
28.  นายสุทัศน์ ตรีโลจน์วงศ์ 11,000,000 0.54
29.  นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ 11,000,000 0.54
30.  นายอำนวย ศิริสร้อยเงิน 10,500,000 0.52