ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,774    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 95.51    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,945    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 93.47    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,970,200 4.29
2.  นางจินตนา กาวีวงศ์ 67,482,750 4.02
3.  นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ 50,367,199 3.00
4.  นายอัชดา เกษรศุกร์ 31,000,000 1.85
5.  นายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล 30,294,100 1.80
6.  นายวรพล ทังสมบัติ 28,015,000 1.67
7.  บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด 22,133,288 1.32
8.  นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล 21,587,000 1.29
9.  นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน 21,000,000 1.25
10.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER & CO LTD-CLIENT'S A/C 20,000,000 1.19
11.  นายวิบูลย์ ธนะพาสุข 19,662,700 1.17
12.  นายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ 16,080,000 0.96
13.  นายพุฒิพัฒน์ อาริยะธนภาคย์ 15,330,000 0.91
14.  นางอโนทัย ทรงไท 15,116,400 0.90
15.  นายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์ 14,030,800 0.84
16.  MR.TAK SENG CHEUNG 13,673,300 0.81
17.  นายวรงค์ ภัทรชัยกุล 13,019,900 0.78
18.  นายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์ 12,000,000 0.71
19.  นายสมมาตร เผ่าจินดา 11,920,000 0.71
20.  นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี 11,005,700 0.66
21.  นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ 11,000,000 0.66
22.  นายวรพล ศิริโชติบัณฑิต 10,000,000 0.60
23.  THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR 9,616,720 0.57
24.  นายนพดล ดาวแสงสว่าง 9,056,200 0.54