ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
NIPPON : บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,399    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 72.75    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/10/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,998    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.84    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 54,658,570 14.93
2.  นายปฏิญญา เทวอักษร 29,496,800 8.05
3.  นายสุรศักดิ์ เทวอักษร 13,100,400 3.58
4.  น.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ 9,572,000 2.61
5.  นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ 8,000,000 2.18
6.  นายสัมพันธ์ วัฒนา (ลูกค้า บงล.ธนไทย) 7,602,000 2.08
7.  บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน) 7,500,240 2.05
8.  บริษัทเงินทุนหลักทรั สยามซิตี้ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 6,780,000 1.85
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,339,634 1.73
10.  นายศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ 4,800,000 1.31
11.  นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช 4,500,000 1.23
12.  นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 3,200,000 0.87
13.  น.ส.อรสา วิมลเฉลา 3,000,000 0.82
14.  นายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์ 3,000,000 0.82
15.  นายบวรพัฒน์ พลายงาม 3,000,000 0.82
16.  น.ส.จุไรวรรณ รินทพล 2,700,000 0.74
17.  นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 2,600,000 0.71
18.  นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ 2,500,000 0.68
19.  นางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ 2,300,000 0.63
20.  นายสุรพล เทวอักษร 2,247,700 0.61
21.  นายอำพล สิมะโรจนา 2,233,100 0.61
22.  น.ส.วิมล ประสาทฤทธา 2,200,000 0.60
23.  น.ส.อรทัย เศรษฐีวรรณ 2,100,000 0.57
24.  นายเชวง พิบูลธรรม 2,000,000 0.55
25.  นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ 2,000,000 0.55
26.  นางยุวดี กฤษณะโลม 2,000,000 0.55