ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
N-PARK : บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 26,882    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 76.20    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 27,888    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 93.35    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 33,330,899,050 18.45
2.  นายประชา มาลีนนท์ 8,925,000,000 4.94
3.  นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 7,381,645,786 4.09
4.  นางสุกัลยา ทองพันธ์ 3,655,187,825 2.02
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,089,917,067 1.71
6.  นายศานติ ประนิช 2,737,037,700 1.52
7.  นายจันท์สิงห์ มัลโฮตรา 2,508,407,600 1.39
8.  นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ 2,448,277,061 1.36
9.  นายไชยยันต์ ชาครกุล 2,423,244,804 1.34
10.  นายธงชัย จิรอลงกรณ์ 2,420,582,536 1.34
11.  นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 2,019,166,008 1.12
12.  MR.NACHAAT DANIEL 1,535,000,000 0.85
13.  นายฟิลิปวีระ บุนนาค 1,299,938,000 0.72
14.  น.ส.พันธิกันต์ สุวรรณคีรี 1,214,950,166 0.67
15.  นายสมศักดิ์ ฉัตรสกุลวิไล 1,165,888,025 0.65
16.  น.ส.สุนีย์ เมลานีกุล 1,097,142,350 0.61
17.  E-STREET PROPERTIES LIMITED 1,085,453,356 0.60
18.  นางสมปาน จิรวัฒนากาล 988,279,766 0.55
19.  นายณัฐภณ โทณะวนิก 986,752,100 0.55
20.  นางกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์ 960,000,000 0.53
21.  น.ส.ทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ 959,131,787 0.53
22.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกูล 941,000,032 0.52