ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MATCH : บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,177    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 49.52    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,464    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.28    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 200,560,752 42.53
2.  นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา 13,019,260 2.76
3.  นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ 9,197,623 1.95
4.  นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 8,214,600 1.74
5.  นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ 7,000,083 1.48
6.  นายธวัช ตันติเมธ 6,324,400 1.34
7.  นางขันทอง อุดมมหันติสุข 5,500,000 1.17
8.  UBS AG HONG KONG BRANCH 5,000,000 1.06
9.  นายวีระ ศุภราทิตย์ 4,558,000 0.97
10.  นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย 3,839,500 0.81
11.  น.ส.รริศา คล่องประกิจ 3,357,800 0.71
12.  น.ส.อานา นิธิรักษา 3,300,000 0.70
13.  นายสุชิน จรุงจิตเจริญ 3,225,700 0.68
14.  น.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน 3,120,000 0.66
15.  นายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา 3,052,400 0.65
16.  น.ส.อัญชลี มะปาโท 3,050,460 0.65
17.  นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 3,000,000 0.64
18.  นายอิศรา สกุลทองไพศาล 3,000,000 0.64
19.  นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ 2,847,785 0.60
20.  นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 2,627,000 0.56
21.  นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 2,600,000 0.55
22.  นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล 2,500,000 0.53
23.  นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ 2,450,000 0.52
24.  นางวรภา บุญยงรัตนากูล 2,400,000 0.51
25.  นายวิพุธ มันตาดิลก 2,400,000 0.51