ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MATCH : บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,177    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 49.52    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/09/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,590    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.56    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 237,353,229 44.65
2.  นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา 13,020,628 2.45
3.  นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 10,152,637 1.91
4.  นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ 9,197,623 1.73
5.  นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ 7,000,083 1.32
6.  นายธวัช ตันติเมธ 6,624,400 1.25
7.  นายวินัย คล่องประกิจ 6,570,600 1.24
8.  น.ส.ริศรา คล่องประกิจ 6,391,000 1.20
9.  MR.KULDIP SINGH - 6,016,964 1.13
10.  นายวีระ ศุภราทิตย์ 5,060,000 0.95
11.  นางขันทอง อุดมมหันติสุข 4,450,000 0.84
12.  นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย 4,185,740 0.79
13.  นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา 4,135,800 0.78
14.  นายกฤษณ์ สมบูรณ์สุวรรณ 3,700,000 0.70
15.  น.ส.รริศา คล่องประกิจ 3,426,000 0.64
16.  นายสุชิน จรุงจิตเจริญ 3,225,700 0.61
17.  น.ส.อานา นิธิรักษา 3,150,000 0.59
18.  นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 3,030,000 0.57
19.  นายอิศรา สกุลทองไพศาล 3,000,000 0.56
20.  UBS AG HONG KONG BRANCH 3,000,000 0.56
21.  นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ 2,847,785 0.54
22.  นายชายชาญ หลูไพบูลย์ 2,700,000 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share