ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,753    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.08    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,013    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.92    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร 38,334,568 12.74
2.  บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด 30,089,928 10.00
3.  นายนพดล ตัณศลารักษ์ 22,167,120 7.37
4.  นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 19,257,553 6.40
5.  น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ 19,257,553 6.40
6.  นายวิชิต ดิลกวิลาศ 12,755,395 4.24
7.  น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 9,974,826 3.32
8.  นายพีรนาถ โชควัฒนา 8,360,542 2.78
9.  นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ 6,748,982 2.24
10.  นายยุตินัย ติรกานันท์ 4,625,432 1.54
11.  น.ส.นุชวารี อัชนะพรกุล 4,423,219 1.47
12.  พันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ 4,346,273 1.44
13.  นายพานิช มณีรัตนะพร 4,329,694 1.44
14.  น.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร 4,020,552 1.34
15.  คณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร 4,000,000 1.33
16.  นางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 3,918,912 1.30
17.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 3,348,500 1.11
18.  นายพสุธ เลาหะวิไลย 3,343,271 1.11
19.  นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 3,072,219 1.02
20.  นางจินดา มีประเสริฐสกุล 2,579,136 0.86
21.  บริษัท หลานปู่ จำกัด 2,333,252 0.78
22.  น.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา 2,250,500 0.75
23.  นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล 2,170,600 0.72
24.  นายณัฐชาต คำศิริตระกูล 1,913,724 0.64
25.  บริษัท พีรธร จำกัด 1,828,402 0.61
26.  นางนงนุช ภัทรากุลพิเชฐ 1,824,873 0.61
27.  นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ 1,805,774 0.60
28.  นายนาวิน พฤกษาวรกุล 1,790,716 0.60
29.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,768,853 0.59
30.  นายรุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล 1,697,625 0.56
31.  นายสุธี ลัคนสุทิน 1,600,000 0.53
32.  น.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์ 1,536,000 0.51