ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,753    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.08    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,172    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.92    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 749,000,000 24.89
2.  นายนเรศ งามอภิชน 154,072,500 5.12
3.  นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร 153,016,220 5.09
4.  บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด 150,000,000 4.99
5.  นายนพดล ตัณศลารักษ์ 103,701,209 3.45
6.  น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ 99,659,650 3.31
7.  นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 99,659,560 3.31
8.  น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 75,215,260 2.50
9.  นายพานิช มณีรัตนะพร 54,461,940 1.81
10.  พันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ 43,462,730 1.44
11.  น.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร 40,031,640 1.33
12.  นายพีรนาถ โชควัฒนา 35,885,380 1.19
13.  นายพสุธ เลาหะวิไลย 33,432,710 1.11
14.  นายนาวิน พฤกษาวรกุล 30,341,660 1.01
15.  นายวิชิต ดิลกวิลาศ 29,618,250 0.98
16.  นายวันชัย พันธุ์วิเชียร 27,000,000 0.90
17.  นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ 24,601,820 0.82
18.  นายสุเมธ พฤกษาวรกุล 17,189,920 0.57
19.  บริษัท หลานปู่ จำกัด 16,430,020 0.55
20.  นายธนบุญ ธนบุญพงศ์ 16,128,800 0.54
21.  น.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา 16,095,000 0.53
22.  นางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 15,578,770 0.52
23.  บริษัท พีรธร จำกัด 15,260,020 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share