ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MACO : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,753    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.08    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/10/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,214    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 749,000,000 24.89
2.  นายนเรศ งามอภิชน 242,000,000 8.04
3.  นายวันชัย พันธุ์วิเชียร 192,000,000 6.38
4.  นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร 153,016,220 5.09
5.  บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด 150,000,000 4.99
6.  นายนพดล ตัณศลารักษ์ 103,496,010 3.44
7.  น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ 99,659,650 3.31
8.  นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 99,659,560 3.31
9.  น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 77,215,260 2.57
10.  นายพานิช มณีรัตนะพร 55,961,940 1.86
11.  นายพงศธร ศิริธรรม 51,666,000 1.72
12.  พันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ 43,462,730 1.44
13.  น.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร 41,040,520 1.36
14.  นายพีรนาถ โชควัฒนา 36,314,120 1.21
15.  นายนาวิน พฤกษาวรกุล 33,512,160 1.11
16.  นายพสุธ เลาหะวิไลย 33,432,710 1.11
17.  นายวิชิต ดิลกวิลาศ 29,618,250 0.98
18.  นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ 24,601,820 0.82
19.  นายยุตินัย ติรกานันท์ 23,882,620 0.79
20.  น.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา 22,600,000 0.75
21.  นางลาวัณย์ หวั่งหลี 20,000,000 0.66
22.  นายณภัทร ปัญจคุณาธร 20,000,000 0.66
23.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,344,080 0.64
24.  บริษัท หลานปู่ จำกัด 16,457,520 0.55
25.  นางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 15,578,770 0.52
26.  บริษัท พีรธร จำกัด 15,284,020 0.51
27.  นายสุเมธ พฤกษาวรกุล 15,189,920 0.50
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share