ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 21/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,253    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 33.13    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/12/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,114    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.62    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายขจรพงศ์ คำดี 341,538,202 11.49
2.  นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 304,538,202 10.25
3.  นายพิบูล พิหเคนทร์ 270,338,202 9.10
4.  นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 226,019,099 7.61
5.  นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 225,038,202 7.57
6.  นางวรนุช พิหเคนทร์ 162,519,200 5.47
7.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 100,000,000 3.37
8.  ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 88,973,500 2.99
9.  นายพัชวัฏ คุณชยางกูร 64,382,500 2.17
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50,748,300 1.71
11.  นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ 50,015,100 1.68
12.  นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร 48,999,060 1.65
13.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,950,055 1.51
14.  น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 44,485,012 1.50
15.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 31,458,100 1.06
16.  นายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม 27,894,320 0.94
17.  นายวิชาญ แซ่ลี 22,800,900 0.77
18.  น.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล 21,348,100 0.72
19.  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน) 15,600,000 0.52
20.  นางธนภร พงศ์ธิติ 15,049,900 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share