ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 21/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,253    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 33.13    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,255    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.52    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายขจรพงศ์ คำดี 372,148,202 12.52
2.  นายพิบูล พิหเคนทร์ 250,338,202 8.42
3.  นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 237,619,099 8.00
4.  นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 230,038,202 7.74
5.  นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 211,438,202 7.12
6.  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 200,000,000 6.73
7.  นายพัชวัฏ คุณชยางกูร 113,968,400 3.84
8.  นางวรนุช พิหเคนทร์ 62,519,200 2.10
9.  นายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร 61,896,060 2.08
10.  นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 60,937,800 2.05
11.  นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ 50,015,100 1.68
12.  น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 49,911,512 1.68
13.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,565,955 1.57
14.  นายจิตตเกษม คุณชยางกูร 39,652,827 1.33
15.  DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 26,881,912 0.90
16.  น.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล 23,848,100 0.80
17.  นายวิชาญ แซ่ลี 19,796,700 0.67
18.  นางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม 18,999,500 0.64
19.  น.ส.สุภาภรณ์ สายคำ 18,065,700 0.61
20.  นางลักขณา จันทร์เต็ม 17,533,200 0.59
21.  ABN AMRO NOMINEES SERVICES (HONG KONG) LIMITED 17,292,400 0.58
22.  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน) 15,600,000 0.52
23.  UBS AG HONG KONG BRANCH 15,495,600 0.52
24.  น.ส.นภิศชญา สมิตาชนม์ 15,236,519 0.51
25.  นางธนภร พงศ์ธิติ 15,049,900 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share