ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2556
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,401    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.24    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,402    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 71.20    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 404,538,202 13.68
2.  นายขจรพงศ์ คำดี 391,538,202 13.24
3.  นายพิบูล พิหเคนทร์ 365,038,202 12.35
4.  นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 365,038,202 12.35
5.  นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 239,019,099 8.08
6.  นางวรนุช พิหเคนทร์ 182,519,200 6.17
7.  ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 74,166,300 2.51
8.  นายกฤษกร เตชะวิบูลย์ 66,313,000 2.24
9.  น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 49,272,312 1.67
10.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 45,771,026 1.55
11.  น.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร 26,745,400 0.90
12.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,254,655 0.72
13.  DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 20,847,212 0.71
14.  น.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล 20,648,100 0.70
15.  นายวิชาญ แซ่ลี 18,299,000 0.62
16.  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน) 15,600,000 0.53
17.  นางธนภร พงศ์ธิติ 15,000,000 0.51
18.  นายพิริยะ พิหเคนทร์ 15,000,000 0.51