ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/04/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,502    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 79.25    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/04/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,645    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.18    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 81,577,200 13.55
2.  นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 30,500,000 5.07
3.  นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย 13,026,224 2.16
4.  นายฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ 12,000,000 1.99
5.  นายธีระ พุ่มเสนาะ 12,000,000 1.99
6.  นายชูรินทร์ ถิรางกูร 11,277,200 1.87
7.  นายสรรพาวุฒิ สุวรรณพงษ์ 7,422,000 1.23
8.  นายไพโรตร์ แสงน้อย 7,253,900 1.21
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,292,306 1.05
10.  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ 6,000,000 1.00
11.  นางอลิสา แสงน้อย 5,888,800 0.98
12.  นางกุลวรรณ ถิรางกูร 5,152,800 0.86
13.  น.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล 5,105,900 0.85
14.  นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ 5,000,000 0.83
15.  นายวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง 4,800,000 0.80
16.  นายทนนท์ กิตติเมธี 4,710,000 0.78
17.  นายเขตต์ เจียรนัยศิลาวงศ์ 4,548,800 0.76
18.  นายเชษฐ เหมือนส้ม 4,420,000 0.73
19.  นายโกวิท หรรษ์หิรัญ 4,377,582 0.73
20.  นายกลวัชร ตั้งจารุ 4,303,046 0.71
21.  นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 4,058,900 0.67
22.  น.ส.อานา นิธิรักษา 4,001,000 0.66
23.  นายทรงชัย พิทักษ์เจริญวงศ์ 3,952,000 0.66
24.  น.ส.พนม วงศ์ประดิษฐ์ 3,799,100 0.63
25.  นายประสงค์ คัดนภาพรชัย 3,711,521 0.62
26.  นายไพโรจน์ เตชดนัย 3,600,000 0.60
27.  น.ส.นภัทร์ ดิษยบุตร 3,473,600 0.58
28.  นายภัทรพล อังคะเดชาชาติ 3,445,500 0.57
29.  นายวิชัย บุญวิทยาลิขิต 3,435,081 0.57
30.  นางยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง 3,126,138 0.52
31.  นายธวัช ตันติเมธ 3,080,000 0.51
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share