ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGD : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 29/03/2556
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,379    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 70.28    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,737    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 87.09    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายเบน เตชะอุบล 1,325,693,333 18.99
2.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 959,340,800 13.74
3.  นายสดาวุธ เตชะอุบล 925,000,000 13.25
4.  นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.85
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 200,581,588 2.87
6.  นายทอมมี่ เตชะอุบล 185,000,000 2.65
7.  นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา 185,000,000 2.65
8.  นายบี เตชะอุบล 139,000,028 1.99
9.  ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 94,636,600 1.36
10.  นางศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร 80,000,000 1.15
11.  นายสมชาย เวชากร 58,001,900 0.83
12.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 57,691,278 0.83
13.  น.ส.พรพรรณ เทพตระการพร 56,989,400 0.82
14.  นายอรรถพล สวนใจเย็น 53,900,000 0.77
15.  นายเฟิม หงสนันทน์ 50,893,300 0.73
16.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 50,436,187 0.72
17.  DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 50,000,000 0.72
18.  นายวัชระ แก้วสว่าง 50,000,000 0.72
19.  MRS.PAVITRA KAUR 50,000,000 0.72
20.  นายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 47,870,000 0.69
21.  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 43,250,700 0.62
22.  บริษัทเอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จก.(มหาชน) 41,428,700 0.59
23.  นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล 41,000,000 0.59