ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGD : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,577    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 42.46    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/07/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,769    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 78.79    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายเบน เตชะอุบล 1,325,693,333 18.07
2.  นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 957,840,800 13.06
3.  นายสดาวุธ เตชะอุบล 925,000,000 12.61
4.  นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.66
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 198,891,591 2.71
6.  นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา 185,000,000 2.52
7.  นายทอมมี่ เตชะอุบล 185,000,000 2.52
8.  ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 126,636,600 1.73
9.  นายเฟิม หงสนันทน์ 87,748,300 1.20
10.  นายสมชาย เวชากร 83,100,900 1.13
11.  นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 83,000,000 1.13
12.  นางศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร 80,000,000 1.09
13.  บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 65,928,700 0.90
14.  MR.JASDEEP SINGH BHULLAR 60,047,298 0.82
15.  น.ส.พรพรรณ เทพตระการพร 56,989,400 0.78
16.  นายวิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล 52,000,000 0.71
17.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 50,436,187 0.69
18.  MRS.PAVITRA KAUR 50,000,000 0.68
19.  DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 50,000,000 0.68
20.  นายธำรง เอี่ยมผ่องใส 48,500,000 0.66
21.  นายณัฐสันต์ ชุนหชัย 43,863,100 0.60
22.  นายรัฐเขตร์ ไทยปรีชา 43,811,500 0.60
23.  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 43,250,700 0.59
24.  นายอำนาจ เจิมประไพ 40,000,000 0.55
25.  นางกาญจนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 36,919,900 0.50