ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2557
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,690    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 35.06    

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2557 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,887    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00    

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสุวิน ไกรภูเบศ 97,000,000 32.33
2.  นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 64,999,800 21.67
3.  นางทุเรียน ศรียงค์ 19,254,400 6.42
4.  นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 11,200,000 3.73
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,674,244 2.89
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5,835,200 1.95
7.  น.ส.มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ 4,000,000 1.33
8.  นายปรัชญา เลวัน 4,000,000 1.33
9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,038,800 1.01
10.  นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล 2,509,000 0.84
11.  น.ส.ศรินธร ตระการพฤกษ์ 2,504,000 0.83
12.  นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 2,363,300 0.79
13.  นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 2,300,000 0.77
14.  นายอรรถพล ธรรมานนท์ 2,162,400 0.72
15.  นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร 2,150,000 0.72
16.  นายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล 1,950,000 0.65
17.  นายคมสันต์ ทรงวุฒิวิชัย 1,859,800 0.62
18.  นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 1,800,000 0.60
19.  น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ 1,676,000 0.56
20.  น.ส.มาลี กิตติชูโชติ 1,530,000 0.51
21.  นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 1,530,000 0.51
22.  นายบุญช่วย ยกกระบัตร 1,526,200 0.51
23.  นายคเชนทร์ เบญจกุล 1,510,900 0.50