ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)       ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 54
30/09/2554
งบปี 55
30/09/2555
งบปี 56
30/09/2556
งบปี 57
31/12/2557
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 48,130.36   42,560.43   43,091.39   51,621.86     
หนี้สินรวม 17,216.42   16,949.72   17,790.62   19,147.55     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,560.88   20,296.62   17,940.79   24,477.81     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 708.00   708.00   991.84   1,301.18     
รายได้รวม 19,335.58   16,840.66   19,030.38   6,623.06     
กำไรสุทธิ 139.47   -4,618.83   -5,080.22   154.73     
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20   -6.52   -5.86   0.12     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 2.36   -8.10   -9.67   0.83     
ROE(%) 0.54   -20.14   -26.57   0.63     
อัตรากำไรสุทธิ(%) 0.72   -27.43   -26.70   2.34     
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 17/04/2558
ราคาล่าสุด(บาท) 19.70   16.60   17.40   16.90   14.60  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 13,947.69   11,752.87   17,288.58   21,989.85   26,596.04  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 31/12/2557
P/E (เท่า) 100.00   N.A.   N.A.   21.66   42.97  
P/BV (เท่า) 0.55   0.58   0.96   0.93   1.09  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 36.10   28.67   18.09   18.35   18.81  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 5.08   N.A.   N.A.   1.48   0.17  
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share