ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)       ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 53
31/12/2553
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 293,760.00   274,444.70   304,095.88   307,084.73     
หนี้สินรวม 210,849.85   211,009.48   234,277.44   250,166.00     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 82,620.70   63,168.94   68,919.95   56,829.64     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 21,827.72   21,827.72   21,827.72   21,827.72     
รายได้รวม 184,270.38   194,525.55   213,893.19   212,441.68     
กำไรสุทธิ 15,349.69   -10,196.97   6,228.97   -12,047.37     
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.39   -4.67   2.85   -5.52     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 8.02   -0.80   4.47   -2.25     
ROE(%) 22.65   -13.99   9.43   -19.16     
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.33   -5.24   2.91   -5.67     
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 18/04/2557
ราคาล่าสุด(บาท) 49.00   20.00   22.10   13.80   13.70  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 106,955.82   43,655.44   48,239.26   30,122.25   29,903.98  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2553 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 31/12/2556
P/E (เท่า) 5.02   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  
P/BV (เท่า) 1.34   0.64   0.72   0.49   0.53  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 36.56   31.41   30.74   28.17   26.04  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 0.40   6.25   N.A.   3.62   N.A.  
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)