ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)       ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 274,444.70   304,095.88   307,084.73   307,267.18     
หนี้สินรวม 211,009.48   234,277.44   250,166.00   265,971.25     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 63,168.94   68,919.95   56,829.64   41,215.12     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 21,827.72   21,827.72   21,827.72   21,827.72     
รายได้รวม 194,525.55   213,893.19   212,441.68   203,966.62     
กำไรสุทธิ -10,196.97   6,228.97   -12,047.37   -15,611.62     
กำไรต่อหุ้น (บาท) -4.67   2.85   -5.52   -7.15     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -0.80   4.47   -2.25   -3.47     
ROE(%) -13.99   9.43   -19.16   -31.85     
อัตรากำไรสุทธิ(%) -5.24   2.91   -5.67   -7.65     
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 27/03/2558
ราคาล่าสุด(บาท) 20.00   22.10   13.80   14.60   11.00  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 43,655.44   48,239.26   30,122.25   31,868.47   24,010.49  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 31/12/2557
P/E (เท่า) N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  
P/BV (เท่า) 0.64   0.72   0.49   0.67   0.58  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 31.41   30.74   28.17   21.81   18.88  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 6.25   N.A.   3.62   N.A.   N.A.  
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share